∵Members_

Vocal / Takeshi "turbo" Watanabe

Guitar / Haruhiko Okabe

Guitar / takuji hayata

Bass / Kazuhiko Aoyama

Drums / Kouki Shigematsu

Sax / Ichiro Fujita

Keyboard / Hiroko Tamai  

       

>>MORE

>>MORE

>>MORE

>>MORE

>>MORE

>>MORE

>>MORE

Photo by KAI-NO
TOP